Ana Sayfa İletişimAna Men
2016-2015 GENELGELER - 2015 Genelge-1

\"\"

ANKARA MARANGOZLAR ESNAF VE SANATKARLAR ODASI

2015

1 NOLU GENELGETel: 0312.349 47 29-349 14 00 Fax:0312 348 91 67| e-mail:ankaramarangozlar@gmail.com
Adres: Siteler Karpuzlu 1 Cad. No.73/17-4   Altındağ 06160 ANKARA
Ankara,01.05.2015
Sayı    : 2015/58
Konu    : Üyelerimize Genelge


1 NOLU GENELGE
Sayın  Üyemiz :
TORBA  YASA :
\"6645 sayılı İş Sağlığı Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun HükmündeKararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 23.04.2015 tarih ve 29335 sayılı Resmi Gazete\'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
%15 olan sosyal güvenlik destek primi kesintisi, 2015 Temmuz ve takip eden aylarda %10\'a düşürülmüştür.
Kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan, Kuruma kayıt ve tescilleri yapıldığı halde, 30.04.2015 itibariyle 12 av ve daha fazla süreye ilişkin prim borcu bulunanların, bu
sürelere ilişkin prim borçlarını 31.07.2015 tarihine kadar ödememeleri veya ilgili kanunları uyarınca yapılandırmamaları halinde, prîm ödemesi bulunan sigortalıların daha önce ödedikleri primlerin tam olarak karşıladığı ayın sonu itibarıyla, prim ödemesi bulunmayan sigortalıların ise tescil tarihi itibariyle sigortalılığı durdurulur. Durdurulan süreler sigortalılık süresinden sayılmayacağı gibi prim borçları da Kurum tarafından takip edilmeyecektir.
Sigortalıkları durdurulanlardan bu Kanunun 4.maddesinin l.fıkrasının  (b) bendi kapsamında çalışmaya devam edenlerin sigortalıkları 01.05.2015 tarihi itibariyle yeniden başlatılır. Sigortalılıkları durdurulanların daha sonra talep etmeleri halinde, durdurulan sigortalılık sürelerinin tamamı talep tarihindeki asgari ücretin %34.5\'i oranında borç tutarı hesaplanarak ihya edilir.Hesaplanan borç tutarının tamamını, borcun tebliğ tarihinden itibaren üç ay içinde ödedikleri takdirde, bu süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilir.
2015 yılı Temmuz ödeme döneminde bir önceki altı aylık döneme göre Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan tüketici fiyatları genel indeksindeki değişim oranı kadar artırılan gelir ve aylık tutarları; 2015 yılı Temmuz ödemke döneminde 1.000 TL. (dahil) ve altında olanlar 100 TL. tutarında, 1.000 TL.nin üstünde olanlar da 1.100 TL.yî geçmeyecek tutarda ayrıca artırılmıştır.

6306 SAYILI  KANUN KAPSAMINDA SAĞLANACAK FAİZ DESTEĞİ HK.
\"10/04/2015 tarihli ve 29322 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan \"6306 Sayılı Kanun Kapsamında Hak Sahiplerince Bankalardan Kullanılacak Kredilere Sağlanacak Faiz Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar\" yayımlanmıştır.
Söz konusu Karar ile, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların  Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamındaki hak sahiplerine Hazine Müsteşarlığınca faiz desteği verilecektir. Bu kapsamda;
Konut Yapım Kredisinde,     100.000 TL\'ye kadar 2 yıl ödemesiz azami 10 yıl vadeli,
Konut Edinme Kredisinde,   100.000 TL\'ye kadar 1 yıl ödemesiz azamî 10 yıl vadeli,
İş yeri Yapım Kredisinde,    100.000 TL\'ye kadar 2 yıl ödemesiz azamî   7 yıl vadeli,
İş yeri Edinme Kredisinde,  100.000 TL\'ye kadar 1 yıl ödemesiz azami   7 yıl vadeli,
Güçlendirme Kredisinde        50.000 TL\'ye kadar 2 yıl ödemesiz azami 10 yıl vadeli, faiz desteği uygulanacaktır.
5510  SAYILI  KANUN HK,:
\"2015/7470 sayılı Bakanlar Kurulu kararı 31 Mart 2015 tarihli ve 29312 sayılı Resmi Gazete\'de yayımlanarak       
yürürlüğe girmiştir.          
Buna göre;
-    5510 sayılı Kanunun geçici 53. Maddesi kapsamında; genel sağlık sigortalısı olarak tescil
edildiği   halde   gelir  testine   başvurmamış   olan   için   gelir  testine   başvurma   süresi: 30 Eylül 2015\' de,
-    Aynı Kanunun 60. Maddesinin  1. Fıkrasının (d) bendi kapsamında, genel sağlık sigortalısı olan
ancak 2014 Nisan ve öncesine ait genel sağlık sigortası prim borçlarını ödememiş olanların, prim borçlarını yapılandırmak için başvuru süresi 02 Kasım 2015\'e ve ilk taksitini ödeme süresi 30 Kasım 2015\'e Kazar uzatılmıştır.
SGK -  KAYIT  DIŞI  İSTİHDAM :
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI’NDAN alınan Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı ifadeli 26 Şubat 2015 tarih ve 16747942/2015-662-42/27775028 sayılı yazıda:
\"Kayıt dışı istihdam, gelişmişlik düzeylerine bakılmaksızın birçok dünya ekonomisinde görülen, ancak ülkelerin kendi ekonomik ve sosyal yapıları ile şekillenen küresel bir sorundur. İşverenlerimiz için haksız rekabet ortamına yol açtığı kadar sigortalıların sosyal güvenlik hak ve menfaatlerini kullanmalarının önüne geçen kayıt dışı istihdam sorunu mali ve sosyal  alanda  etkilerini  yoğun   şekilde  hissettirmektedir.Gerek yapılan bilimsel  çalışmalar  gerekse  de Başkanlığımız tarafından yürütülen riks değerlendirme çalışmaları , ülkemizde görülen kayıtdışı istihdam belirli bir bölgeye veya belirli bir faaliyet grubuna mal edilemeyecek  şekilde  tüm faaliyet  gruplarında  yaşandığını göstermektedir. Kayıt dışı istihdam üretilecek tek bir politikayla veya tek bir kurumunun çabasıyla üstesinden
gelinebilecek bir sorun değildir, mücadele edilmesinde toplumun her kesimine büyük görevler düşmektedir.
Kayıt dışı istihdam sosyal güvenlik yönüyle kendisini çalışan kişilerin, çalışma gün sayılarının veya ücretlerinin Sosyal
Güvenlik Kurumuna hiç bildirilmemesi veya eksik bildirilmesi şeklinde göstermektedir. Buradan hareketle üç türlü
kayıt dışı çalışma olduğu söylenebilir. Bunlar;
a)Çalışanların Sosyal Güvenlik Kurumuna hiç bildirilmemesi,
b)Çalışanların çalışma gün sayılarının eksik bildirilmesi,
c)Çalışanların sigorta primine esas kazançlarının (genel anlamda aldıkları ücretlerin) eksik bildirilmesidir.
Ülkemizde ücretlerin eksik bildirilmesi ile çalışanların sosyal güvenlik sistemine kaydedilmemeleri en önemli kayıt dışılık türleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Kayıt dışı istihdamla mücadele konusunda esas olan, paydaşlarımızın sosyal güvenlik sisteminin sağladığı yararlar konusunda yeterince ve doğru bir şekilde bilgilendirilmesi ve sosyal güvenlik bilincinin yaygınlaştırılmasıdır. Yine işverenlerimizin kayıt dışı işçi çalıştırdıklarının tespiti halinde geriye dönük olarak çok önemli maddi yaptırımların uygulanacağının ve Kurumumuzun uyguladığı prim teşviklerinden bir yıl süre ile faydalanamayacaklarının altını çizmek gerekir. Ayrıca çalışanların da kendilerinin ve ailelerinin Kurumumuzun sağladığı sağlık yardımlarından faydalanamayacakları, iş kazası veya meslek hastalığı hallerinde sağlanan yardımlardan mahrum kalacakları ve uzun vadede de yaşlandıklarında emekli olamayacakları bilinmelidir.
Başkanlığımız; risk analizi, rehberlik (bilinçlendirme) faaliyetleri ve asgari işçilik incelemelerini yürüterek kayıt dışı istihdam ile mücadele görevini yerine getirmektedir. Devamlı işyerlerinde asgari işçilik incelemesi; risk değerlendirme kriterleri kullanılarak yapılan analizler sonucunda, Kuruma yaptığı işçilik bildirimleri bakımından riskli grup içerisinde kaldığı anlaşılan işverenin; Kuruma, işin yürütülmesi için yeterli işçilik bildiriminde bulunup-bulunmadığının belirlenmesi amacıyla, işin yürütülmesi içiıı gerekli olan asgari işçilik miktarının, işyerinde yapılan işin niteliği, kullanılan teknoloji, işyerinin büyüklüğü, benzer işletmelerde çalışan işçi sayısı, ilgili meslek ve kamu kuruluşlarının görüşü gibi unsurların dikkate alınması suretiyle, tespit edilmesine yönelik olarak devamlı işyerleri hakkında yapılan incelemedir.
Ortalama sigortalı sayısı, ortalama prime esas kazanç   sigortalıların yaş dağılımı ve kadın sigortalı istihdamı
yoğunluğu vb. risk değerlendirme kriterleri kullanılarak, faaliyet grupları için yapılan değerlendirme neticesinde,
yüksek risk puanı taşıyan faaliyet grupları içerisindeki işyerlerinin risk puanları yine aynı yöntemle belirlenerek, riskli
işyerleri ve bunların yer aldığı iller belirlenmiştir. Yapılan değerlendirme sonucunda, 2014 yılı içerisinde riskli gruplar
arasında yer aldığı görülen; Et ve Et Ürünleri İmalatı İşyerleri, Mobilya İmalatı İşyerleri,
Sektör ve iş kollarında faaliyet gösteren işyerlerinin asgari işçilik incelemesi kapsamına alınması öngörülmüş olup,
bu sektörlerde faaliyet gösteren işyerlerinde 01.01.2014-31.12.2014 dönemi esas alınarak 2015 yılı içerisinde asgari
işçilik incelemeleri yapılmasını karar verilmiştir.\" Denerek:
Sektörünüzde faaliyet gösteren üyelerinizin, \'Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Müfettişlerince yapılacak asgari işçilik
incelemeleri  yapılacaktır .Üyelerimize  Duyurulur.

İŞ SAĞLIĞI ve  GÜVENLİĞİ:

İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevli iş güvenliği uzmanlarının nitelikleri, eğitimleri ve belgelendirilmeleri, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esasları düzenlenmektedir.

Söz konusu Yönetmelik; 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan işyerleri ile eğitim kurumlarını kapsamaktadır.

Mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunulmasına yönelik çalışmaları da kapsayacak iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması için işveren, iş güvenliği uzmanı görevlendirmekle yükümlüdür.

İş güvenliği uzmanları, söz konusu Yönetmelikte belirtilen görevlerini yerine getirmek için aşağıda
belirtilen sürelerde görev yapacaktır:

a) 10\'dan az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde, çalışan başına yılda en az 60 dakika,
b) Diğer işyerlerinde\':
1-Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 10 dakika.
2-Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan \'başına ayda en az 15 dakika.

3-Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 20 dakika.
görev yapacaktır.

Ancak bu yükümlülüklerin uygulanmasında 6331 sayılı Kanunun 38 inci\' maddesinde bir geçiş süreci
öngörüldüğünden;

Kamu kurumları ile 50\'den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için
yayımı tarihinden itibaren iki yıl sonra,

50\'den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için
yayımı tarihinden itibaren bir yıl sonra,

Diğer işyerleri için yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra. geçerli olacaktır

Ayrıca 31/01/2013 tarihli ve 28\'545 sayılı Resmi Gazetede İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki,
Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik  yayınlanmıştır.

SANAYİ SİCİL BELGESİ:
Sanayi Siciline kayıtlı olmayan üyelerimizin  kayıt olmaması halinde idari para cezası uygulanacaktır.Bu tarihten sonra 6948 sayılı Sanayi Sicil  Kanunun 2. Maddesi gereği İdari para cezası kesilerek resen sanayi sicil kayıtları tamamlanacaktır.www.sanayi.gov.tr internet adresinden kullanıcı ve şifre alınarak istenilen bilgileri girmeniz gerekmektedir.Her yıl bir önceki yıla ait Yılık İşletme Cetvelini 30 Nisan   tarihine kadar internet  ortamında bildirmeniz  gerekmektedir.


ODA AİDATI:
Bilindiği üzere, 5362 sayılı Kanun ile oda aidatların tahsili, Esnaf Bilgi Sistemi (EBSİS ) ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yapılmaktadır. 2015 yılı aidat bedeli 300,00 TL olup, Nisan ve Ekim aylarında olmak üzere iki eşit taksitle ödemek yasal zorunluluktur. Zamanında ödenmeyen oda aidatlarının gecikme zammı ve cezaları da Bakanlık tarafından elektronik ortamda hesaplanmaktadır.

Üyelerimizin herhangi bir yasal takibe uğramamaları için üyelik aidatlarının zamanında ödenmesi gerekliliğini, belge onaylarının (imza Beyanı, Yerli Malı Belgesi, Üye Kayıt Beyannamesi, Meslek Faaliyet Belgesi, İmalat Yeterlilik Belgesi, İhale Durum Belgesi) bedelli olduğunu önemle hatırlatırız.

İşlerinizde Hayırlı Kazançlar Dileriz.


ANKARA
MARANGOZLAR ESNAF VE SANATKARLAR ODASI

Duyurular


Ziyareti Says
u An Sitede: 2
Bugn : 35
Dn : 36
Bu Ay : 691

2010 © Marangozlar Odası Portalı - Yonca Sistem ile hazırlanmıştır.
201760 Tekil Ziyareti

Kullanc Ad ifre