Ana Sayfa İletişimAna Men
2016-2015 GENELGELER - 2015 GENELGE -2


ANKARA

MARANGOZLAR 

ESNAF VE SANATKARLAR

ODASI


2015
2 NOLU GENELGE
Tel: 0312.349 47 29-349 14 00 Fax:0312 348 91 67| e-mail:ankaramarangozlar@gmail.com
Adres: Siteler Karpuzlu 1 Cad. No.73/17-4   Altındağ 06160 ANKARA

Sayı    : 2015/68                                                                               ANKARA , 04.06.2015                                    
Konu    : Üyelerimize Genelge
2 NOLU GENELGE
Sayın  Üyemiz :
\"23.04.2015 tarihli ve 29335 sayılı Resmi Gazete\' de yayımlanan 6645 sayılı \"İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun\'la, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu ve 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu ile diğer kanunlarda yapılan ve üyelerimizi  ilgilendiren değişiklikler aşağıda belirtilmiştir.
1. İşverene iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda rehberlik ve danışmanlık yapmak üzere görevlendirilen işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı, görev aldığı işyerinde göreviyle ilgili mevzuat ve teknik gelişmeleri göz önünde bulundurarak iş sağlığı ve güvenliği ile ilgilî eksiklik ve aksaklıkları, tedbir ve tavsiyeleri belirleyecek ve işverene yazılı olarak bildirecektir. Eksiklik ve aksaklıkların düzeltilmesinden, tedbir ve tavsiyelerin yerine getirilmesinden işveren sorumludur. Bildirilen eksiklik ve aksaklıkların  acîi durdurmayı gerektirmesi veya yangın, patlama, göçme, kimyasal sızıntı ve benzeri acil ve hayati tehlike arz etmesi, meslek hastalığına sebep olabilecek ortamların bulunmasına rağmen işveren tarafından gerekli tedbirlerin alınmaması hailinde, bu durum işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanınca, Bakanlığın yetkili birimine, varsa yetkili sendika temsilcesine, yoksa çalışan temsilcisine bildirilecektir. Bu bildirimden dolayı işvereni tarafından işyeri hekimi veya iş güvenliğî uzmanının iş sözleşmesine son verilemeyecek ve bu kîşiler hiçbir şekilde hak kaybına uğratılamayacaktır. Aksi takdirde işveren hakkında bir yıllık sözleşme ücreti tutarından az olmamak üzere tazminata hükmedilecektir. Açılan davada, kötü niyetle gerçek dışı bildirimde bulunduğu mahkeme kararıyla tespit edilen iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekiminin belgesi altı ay süreyle askıya alınacaktır.
2. Çok tehlikeli sınıfta yer alan ve ihale ile alınan işlerde; teknolojik gelişme, iş gücü kapasitesinin artırılması, üretim metotlarında yenilik gibi bir kısım unsurlar sağlanmadan üretim ve/veya imalat planlarına, iş programlarına aykırı hareket edilerek üretim zorlaması nedeniyle hayati tehlike oluşturacak şekilde çalışma biçimleri, işin durdurulma sebebi sayılacaktır. İşyerinde durdurulan işlerde izinsiz çalışma yaptıran işveren veya işveren vekillerine üç yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilecektir.
3.  6331 sayılı Kanunun \"Çalışanların eğitimi\" başlıklı 17 ncî maddesinde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen işverene, her bir aykırılık için çalışan başına ayrı ayrı beş yüz Türk lirası, 25 înci maddesinin altıncı fıkrasında belirtildiği üzere işin durdurulması sebebîyle îşsiz kalan çalışanlara ücretlerini ödeme veya ücretlerinde bîr düşüklük olmamak kaydıyla meslek veya durumlarına göre başka bir iş verme yükümlülüğünü yerine getirmeyen işverene ihlale uğrayan her bir çalışan içîn bin Türk lirası, aykırılığın devam ettiği her ay için aynı mîktar; çalışanlarına, standartlara uygun ve CE işaretli kişisel koruyucu donanım temin etmeyen işverenlere çalışan başına beş yüz Türk Lirası idari para cezası verilecektir.
4.       6331 sayılı Kanunda belirtilen idari para cezaları, 14 üncü maddede belirtilen bildirim
yükümlülüğünü yerine getirmeyenlere uygulanacak îdarî para cezaları hariç gerekçesi
belirtilmek suretiyle Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürünce verilecektir. 14 üncü maddede
belirtilen bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyenlere uygulanacak idari para cezaları ise
doğrudan Sosyal Güvenlik Kurumu\' nca verilecektir. Verilen diğer idari para cezaları
tebliğinden itibaren otuz gün içinde ödenecektir.

6331 sayılı Kanun\'un 26. Maddesinde belirtilen idari para cezaları;
a)Ondan az çalışanı bulunan işyerlerinden;
1)  Az tehlikeli sınıfta yer alanlar îçîn aynı mîktarda,
2) Tehlîkeli sınıfta yer alanlar îçin yüzde yirmi beş oranında artırılarak,
3)Çok tehlikeli sınıfta yer alanlar için yüzde elli oranında artırılarak,
b)On ila kırk dokuz çalışanı bulunan işyerlerinden;
1)    Az tehlikeli sınıfta yer alanlar için aynı miktarda,
2)Tehlikeli sınıfta yer alanlar için yüzde elli oranında artırılarak
3)Çok tehlikeli sınıfta yer alanlar için yüzde yüz oranında artırılarak,
c)Elli ve daha fazla çalışanı bulunan işyerlerinden;
1)   Az tehlikeli sınıfta yer alanlar için yüzde elli oranında artırılarak,
2)     Tehlikeli sınıfta yer alanlar içîn yüzde yüz oranında artırılarak,
3)Çok tehlikeli sınıfta yer alanlar için yüzde ikî yüz oranında artırılarak, Uygulanacaktır.
4)İşin durdurulması halinde, durdurmaya sebep olan fiilden dolayı ilgili idari para cezası uygulanmayacaktır.
5)Çalışan sayısıyla çarpılarak verilen idari para cezalarında tehlike sınıfı ve çalışan sayısı esas alınarak belirlenen ve üçüncü      fıkrada belirtilen cezalara ilişkin hükümler uygulanmayacaktır.
6.6331 sayılı Kanunun 8 inci maddesinde belirtilen çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde (A) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği         uzmanı görevlendirme yükümlülüğü, 1.1.2018 tarihine kadar (B) sınıfı belgeye sahip îş güvenliği uzmanı görevlendirilmesi; tehlikeli sınıfta yer alan îş yerlerinde ise (B) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirme yükümlülüğü,
1.1.2017    tarihîne kadar (C) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirilmesi
kaydıyla yerine getirilmiş sayılacaktır.
7.    8.9.1999 tarih ve 23810 sayılı Resmi Gazete\' de yayımlanan   4447 sayılı işsizlik Sigortası
Kanununda yapılan değişiklikle; tehlikeli ve çok tehlikeli işler sınıfında ve Bakanlıkça yayınlanacak tebliğlerde yer alan mesleklerde; 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu kapsamında yetkilendirilmiş sınav ve belgelendirme kuruluşlarının gerçekleştireceği sınavlarda başarılı olan kişilerin 31.12.2017 tarihine kadar belge masrafı ile sınav ücreti,
1.1.2018    tarihinden 31.12.2019 tarihine kadar ise belge masrafı ile sınav ücretinin yarısı
İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır.
8.    07.10.2006 tarih ve 26312 sayılı Resmi Gazete\' de yayımlanan 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik ,Kurumu Kanununda yapılan değişiklikle; Tehlikeli ve çok tehlikeli işler sınıfında yer alan ve Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından standardı yayınlanmış meslek dallarının Bakanlıkça yayınlanacak tebliğlerde yer alması halinde tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışabilmek îçin; îlgili tebliğin yayım tarihinden itibaren on iki ay içinde anılan Kanunda düzenlenen esaslara göre mesleki yeterlilik belgesine sahip olunması gerekmektedir. 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre ustalık belgesi sahibi olanlar ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı meslekî ve. teknik eğitim okullarından ve üniversitelerin mesleki ve teknik eğitim veren okul ve bölümlerinden mezun olup, diplomalarında veya ustalık belgelerinde belirtilen bölüm, alan ve dallarda çalıştırılanlar için meslekî yeterlilik belgesi şartı Aranmayacaktır.
Not :USTALIK BELGESİ  OLMAYAN ÜYELERİMİZ  BİRAN ÖNCE  MESLEKİ   EĞİTİM  MERKEZLERİNE (SİTELER  MESLEKİ   EĞİTİM  MERKEZİNE) MÜRACAAT  EDEREK  ALMALARI GEREKİR. ÖNEMLE DUYRULUR
İŞ GÜVENLİĞİ  UZMANLARI  YÖNETMELİK  DEĞİŞİKLİĞİ
a)29/12/2012 tarîh ve 28512 sayılı Resmî Gazetede Yayımlanan, **lş Güvenlîği Uzmanlarının Görev. Yetki. Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik,\'*
b) 30/04/2015 tarih ve 29342 sayılı Resmi* Gazetede yayımlanan, \'İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına  Dair Yönetmelik,\'*
İlgî (a) genelgede, ilgî (b) İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğilimleri
Hakkımda Yönetmelik de ilgi (c) resmi gazetede yayımlanan yönetmelik değişikliği ile değişiklik yapıldığı
belirtilerek: \"\'Adı  geçen yönetmeliğin  12.maddesinin \"birinci fıkrası değiştirilmek suretiyle , iş güvenliği uzmanları nın görev süreleri :
Az tehlîkeli sınıfta yer alan işyerlerinde, çalışan başına ayda en az . 6 dakikadan 10 dakikaya,
Tehlikeli sınıfta  yer alan işyerlerinde, çalışan başına ayda en az 8 dakikadan 20 dakikaya,
Çok tehlikelî sınıfta yer alan işyerlerinde, çalışan başına ayda en az  12 dakikadan 40 dakikaya
yükseltilmiştir. 12.maddesinîn ikinci. fıkrası değiştirilmek suretiyle. tam gün iş güvenliği uzmanı çalıştırma  zorunluluğunda  düzenleme yapılarak:
Az tehlikeli stnıfta yer alan 1000 ve daha fazla çalışan olan işyerlerine  her 1000 çalışan  içîn en az bîr, « Tehlikeli sınıfta yer alan 500 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 500 çalışan îçîn en az bir,
Çok tehlikeli sınıfta yer alan 250 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 250 çalışan  için en az bir iş
güvenliği uzmanı  gör evlendirilme öngörülmüştür.
Ayrıca , alınan  yönetmeliğin  12.maddesine (6) numaralı  fıkra eklenerek İş  güvenliğî uzmanlan tam gûn çalıştığı  îşyerî dışında fazla çalışma yapamaz ibaresi eklenmiştir.\" denilmektedir.Bununla bîrlikte, İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri hakkında ilgi (b)
yönetmeliğin İ2inci maddesinde belirtilen iş güvenliği  uzmanlarının çalışma süreleri ile tam  gün çalıştırılmasına dair hükümler 01/01/2016 tarihîn de yürürlüğe girecektir.                   
NOT:ODAMIZI  DEĞİŞEN KANUNLARLA İLĞİLİ   HAZIRLAMIŞ  OLDUĞU  TÜM   GENELGELERİ  WEB. SAYFAMIZ  OLAN  www. ankmar.org.tr   ADRESİNDEKİ 2015  GENELGELER  BÖLÜMÜNDEN  OKUYA BİLİRSİNİZ. ÖNEMLE  DUYRULUR .                                                                 
ANKARA                                                                                                                                              
MARANGOZLAR ESNAF VE SANATKARLAR
ODASI

Duyurular


Ziyareti Says
u An Sitede: 3
Bugn : 55
Dn : 36
Bu Ay : 711

2010 © Marangozlar Odası Portalı - Yonca Sistem ile hazırlanmıştır.
201780 Tekil Ziyareti

Kullanc Ad ifre