Ana Sayfa İletişimAna Men
2016-2015 GENELGELER - 2015 GENELGE -3

 

ANKARA

 

MARANGOZLAR

 

ESNAF VE SANATKARLAR

 

ODASI

 

 

2015

3 NOLU GENELGE

 

 

 

 

 

Tel: 0312.349 47 29-349 14 00 Fax:0312 348 91 67| e-mail:ankaramarangozlar@gmail.com

Adres: Siteler Karpuzlu 1 Cad. No.73/17-4   Altındağ 06160 ANKARA

 

 

SAYI   :2015/125                                                                                                                              13 / 11 / 2015

KONU: 3308 Sayılı Kanun’un Geçici 1.ve 2.Maddelerinin Uygulanması.

27.Mesleki Eğitim Kurulu Kararları.

3 NOLU GENELGE

 

İLGİ; a) Birliği’mizin 23/10/2015 tarih ve EG.AR-GE 242/1312  sayı ve 2015/79  nolu genelgesi.

b) 19/06/1986 tarihli ve 19139 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu.

c) Eylül.2002 tarihli ve 2540 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan 3308 sayılı “Mesleki Eğitim Kanununun Geçici 1’inci ve 2’nci Maddelerinin Uygulanmasına İlişkin Yönerge”.

d) 16/09/2015 tarihli ve 29477 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 27.Mesleki Eğitim Kurulu Kararları.

 

İlgi (a) genelgede, Mesleki Eğitim Kurulunun 27.toplantısında alınan kararların ilgi (d) Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiği belirtilerek, 27.Mesleki Eğitim Kurulunda alınan kararlarla ilgili olarak teşkilatımızı ilgilendiren hususlarda açıklamalarda bulunulmuştur.

27.Mesleki Eğitim Kurulunda alınan kararların 11.Maddesinde; “ ilgi (b) Kanunun Geçici 8. maddesi çerçevesinde; anılan Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte geçici 1. maddedeki şartlara sahip oldukları halde, kapsamdaki tüm meslek dalları için geçerli olmak üzere, meslek dallarının ilgi (b) kanunun çıraklık eğitimi uygulama kapsamına alınmasından sonra, verilen yasal sürede belge alamayan veya belgesini değiştiremeyenlere ilgi (d) kurul kararının Resmî Gazete ’de yayımlandığı tarihten itibaren 6 (altı) ay süreyle bir ek müracaat süresi verilmiştir.”denildiğinden ilgi (a) genelgede de belirtildiği üzere odalarımıza ilgi (c) yönerge uygulamalarına yönelik olarak aşağıdaki açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

 

1) İlgi (b) kanunun geçici 8.maddesine istinaden, müktesap hak sahibi olduğu halde Milli Eğitim Bakanlığınca ilan edilen tarihlerde belge almak için başvuruda bulunamayanlara, 16/Eylül/2015 tarihinden–16/Mart/2016 tarihine kadar 6 aylık ek başvuru süresi verilmiştir. Başvuru hakkından yararlanmak isteyen Birliğimize bağlı odalarımız üyeleri ile yanlarında çalışanlar süresi içerisinde İlimizdeki Mesleki Eğitim Merkezlerine başvurmaları gerekmektedir. Başvuruda bulunacakların Ek-1/B Listedeki mesleklerinin İlimizde kanun kapsamına alındığı tarihlere riayet etmeleri gerekmektedir.(Yaş hesabı yapılırken o mesleğin İlimizde kapsama alındığı tarih esas alınacaktır.)

2) İlgi (b) Kanunun Kalfalık ve ustalık belgesi verilmesi başlıklı Geçici 1’inci

maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin birinci alt bendinde: “(Anayasa Mahkemesinin

17/2/2004 tarihli ve E.:2002/128, K.:2004/23 sayılı Kararı ile iptal edilmiştir.) doğrudan ustalık belgesi verilir.” denilmektedir.

İlgi (c) Yönergenin İş yeri sahiplerine ustalık belgesinin verilmesi başlıklı

9’uncu maddesinin birinci fıkrasında: “Mesleğinin, ilde Kanun kapsamına alındığı tarihte, iş

yeri sahibi olup fiilen usta olarak çalışanlar; Bakanlıkça duyurulan tarihlerde ilgili merkez

müdürlüklerine Ek-4 form ile mesleğinin o ilde Kanun kapsamına alındığı tarihte iş yeri sahibi

olduğunu vergi dairesinden ve bu meslekte fiilen usta olarak çalıştığını bağlı olduğu meslekî

kuruluştan onaylattırarak başvurduklarında kendilerine doğrudan ustalık belgesi verilir.”, aynı

maddenin dördüncü fıkrasında da: “Mesleğinin çıraklık eğitimi uygulama kapsamına alındığı

tarihte iş yeri sahibi olup bu iş yerinde fiilen usta durumunda çalıştığını belgelendirmiş

olanlardan öğrenim belgesi olmayanlar, diplomalarını alıncaya kadar geçerli olmak üzere,

Mesleğini Devam Ettirme Belgesi düzenlenir. “ hükümleri yer almaktadır.

Ancak ilgi (a)  Kanunun Geçici 1’inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin birinci alt bendi Anayasa Mahkemesi Kararı ile iptal edildiğinden, ilgi (c)Yönergenin 9’uncu maddesinin birinci ve dördüncü fıkraları kapsamında, mesleğinin ilimizde kanun kapsamına alındığı tarihte işyeri sahibi olup fiilen usta olarak çalışanlar, doğrudan Ek-4 formu ile “Ustalık Belgesi” almak için başvuruda bulunamayacaklardır.

3) Mesleğinin, Kanun kapsamına alındığı tarihte 18 yaşını doldurmuş olan, mesleği ile ilgili bir işte çalıştığını Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili biriminden aldığı belgeler ile belgelendirenler Ek-2 form ile üstte belirtilen tarihler arasında ilimizdeki ilgili merkez müdürlüklerine kalfalık belgesi almak için doğrudan kalfalık sınavlarına girmek için başvuruda bulunabileceklerdir.

4) Mesleğinin kanun kapsamına alındığı tarihte 16 yaşını doldurmuş,19 yaşından gün almamış olanlarda Geçici 1.inci maddenin (a) fıkrasının 2.inci alt bendine göre intibak (uyum) eğitimine alınıp, eğitimini tamamlamasına müteakip kalfalık sınavlarına girmek için başvuruda bulunabileceklerdir.

5) İlgi (b) Kanun’un Geçici 1 inci maddesine göre doğrudan kalfalık sınavına girmeye hak kazananlarda, mesleğinde 5 yıllık çalışmışlığını Ek-3 form ile belgelendirmeleri hâlinde, kalfalık belgesini almaya hak kazandıkları dönemden sonra açılacak ilk ustalık sınavına girebileceklerdir.

Hizmet süresi 5 yıldan az olanlar ise kalfalık sınavında başarılı olduktan sonra kalan süreyi 5 yıla tamamladıklarını Ek-3 form ve Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili biriminden aldığı belgeler ile belgelendirmeleri hâlinde ustalık sınavına gireceklerdir. Bu şekilde başvuruları alınanlar da Kanun’un Geçici 1 inci maddesinden yararlananlar gibi değerlendirilmektedir.

06/01/1998 tarihinden önce ilgi (b) Kanun kapsamına alınan mesleklerin hizmet belgelendirmelerinde, 18 yaş sonrası ile 06/01/1998 tarihi arasındaki hizmetler değerlendirilmektedir.

06/01/1998 tarihinde veya sonraki tarihlerde Kanun kapsamına alınan mesleklerin, hizmet belgelendirmelerinde ise 06/01/1998 tarihinden sonraki çalışmışlıkların Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili biriminden aldığı belge ile de belgelendirilmesi gerekmektedir.

Anlaşılmayan hususlar ile ilgili olarak odamızla  iletişime geçilmesi önemli görülmektedir.

27.Mesleki Eğitim Kurulu Kararları.

İlgi genelgede; “3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunun 4’üncü maddesi kapsamında oluşturulan Mesleki Eğitim Kurulu;  mesleki ve teknik eğitimin uygulandığı örgün ve yaygın mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumları ile işletmelerde yapılacak mesleki eğitimin; planlanması, geliştirilmesi ve değerlendirilmesi konularında kararlar almakla görevlidir. Söz konusu Mesleki Eğitim Kurulunun 27. toplantısında alınan kararlar 16/09/2015 tarih ve 29477 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

Teşkilatımızı ve üyelerini yakından ilgilendiren hususlar Konfederasyonumuzca 27. Mesleki Eğitim Kurulu gündemine taşınmış ve  söz konusu Kurulun kararları arasında yer alması sağlanmıştır.

 

Bu bağlamda, 27. Mesleki Eğitim Kurulu kararlarının teşkilatımızı ilgilendiren maddeleri aşağıda sıralanmaktadır;

 

3. Maddesinde, 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanunu çıraklık eğitimi uygulamaları kapsamı dışındaki mesleklerde eğitim ve belgelendirmeye yönelik mevzuat ve uygulamalar ile ilgili ihtisas komisyonunun kurulmasına ve Meslekî Eğitim Merkezlerinden mezun olan öğrencilerin Ustalık Belgesi ile birlikte Meslekî Yeterlilik Belgesi almasının da sağlanmasına ilişkin ihtisas komisyonu kurulmasına karar verilmiştir.

 

Bu çerçevede, 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanunu çıraklık eğitimi uygulamaları kapsamı dışındaki mesleklerde belgelendirmenin ortak bir sistem (e-yaygın otomasyon) ve mevzuatla; TESK ve TOBB’un her birinin kendi üyelerine yönelik olarak sistemi uygulaması amaçlanmaktadır.

Yine 3’üncü madde kapsamında, bilindiği üzere Konfederasyonumuz uzun bir süreden bu yana Meslekî Eğitim Merkezlerinden mezun olan öğrencilerin ustalık belgesi ile birlikte Meslekî Yeterlilik Belgesi de alabilmesini talep etmektedir. Belirtilen talebimizin hayata geçmesi halinde, ülkemizde uygulanan mesleki eğitim sisteminde köklü bir reform sağlanarak mesleki eğitim sisteminin gençler açısından yeniden cazip hale gelmesinin sağlanması amaçlanmaktadır.

 

6. Maddesinde, 19 yaşından küçükler için çıraklık eğitimi süresince çırak ve kalfaların uzun vadeli sigorta primlerinin devlet tarafından karşılanması ile çıraklık eğitimi süresince ödenen SGK primlerinin borçlanma yoluyla uzun vadeli sigorta primlerinin kişiler tarafından yatırılarak emekliliğe sayılması konusunda maliyet ortaya çıkarılarak bir sonraki toplantıda görüşülmesine karar verilmiştir.

 

Bu çerçevede, çırak ve kalfaların uzun vadeli sigorta primlerinin devlet tarafından karşılanması ile geriye dönük borçlanma hakkı Konfederasyonumuzca ilgili platformlarda dile getirilmiş ve bu talebin Mesleki Eğitim Kurulundan karara bağlanması talep edilmiştir. Söz konusu talebimiz hususunda anılan Kurulca; sosyal güvenlik sisteminin aktüeryal dengelerinin gözetilmesi prensibi çerçevesinde ve Konfederasyonumuz koordinasyonunda öncelikle maliyet raporunun hazırlanmasına karar verilmiştir.

 

7. Maddesinde, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 5. maddesinin (b) bendinde belirtilen çıraklar adına çıraklık süresince MEB tarafından ödenen iş kazası, meslek hastalığı ve hastalık sigortası prim ödeme süresinin belirlenecek bir yaşa kadar kalfalıkta öngörülecek süreyi de kapsamasına karar verilmiştir.

 

Bilindiği üzere,  kalfaların iş kazası, meslek hastalığı ve hastalık sigortası primlerinin de çıraklarda olduğu gibi Devlet tarafından karşılanması hususu Konfederasyonumuzca; 26. Mesleki Eğitim Kurulu ve 4. Esnaf ve Sanatkârlar Şurası da dâhil olmak üzere uzun bir süreden bu yana ısrarlı bir şekilde talep edilmiştir. Bu bağlamda, 7. maddede belirtilen iş kazası, meslek hastalığı ve hastalık sigortası primlerinin kalfalıkta öngörülecek süreyi de kapsamasına ilişkin kararda bu çerçevede alınmıştır.

 

10. Maddesinde, 3308 sayılı Kanuna göre, çıraklık eğitimi kapsamındaki; “et ve et ürünleri işlemeciliği” meslek dalı ile pazarlama ve perakende meslek alanının satış elemanlığı meslek dalında, kantin işletmeciliği hariç, 14 uzmanlığın kapsamdan çıkarılması ile ilgili İhtisas Komisyonu kurulmasına karar verilmiştir.

 

3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında belgelendirilen Pazarlama ve Perakende meslek alanında Satış Elemanlığı mesleklerinin (14 meslek dalı) 3308 Kanun kapsamından çıkarılması hususu yine Konfederasyonumuzca uzun bir süreden bu yana ve ısrarlı bir şekilde talep edilmiş ve 10. Maddede belirtilen ihtisas Komisyonu kararı da bu çerçevede alınmıştır.

 

11. Maddesinde, 3308 sayılı Kanunun Geçici 8. maddesi çerçevesinde; anılan Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte geçici 1. maddedeki şartlara sahip oldukları halde, kapsamdaki tüm meslek dalları için geçerli olmak üzere, meslek dallarının 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun çıraklık eğitimi uygulama kapsamına alınmasından sonra, verilen yasal sürede belge alamayan veya belgesini değiştiremeyenlere Meslekî Eğitim Kurulu’nun 27. Toplantısı kararının Resmî Gazete ’de yayımlandığı tarihten itibaren 6 (altı) ay süreyle bir ek müracaat süresi (16/09/2015-16/03/2016) verilmiştir.

 

Az sayıda da olsa bu durumda olanların, verilen süre içinde en yakın Mesleki Eğitim Merkezine başvurmaları gerekmektedir. Alınan karar gereğince yapılacak uygulamaların, en kısa zamanda üye esnaf ve sanatkârlarımıza (süresi içinde müracaat edemeyerek mağdur olmalarını önlemek bakımından) mahalli imkânlar kullanılarak (yerel radyo/gazete, el ilanları vb.) duyurulması önem arz etmektedir.

 

12. Maddesinde, 3308 sayılı Kanun kapsamında yürütülen çıraklık ve kalfalık eğitimlerinin birleştirilerek toplam eğitim sürelerinin en az 6 ay ve en fazla 3 yıl olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili olarak ihtisas komisyonu kurulmasına ve söz konusu Komisyon çalışmalarının Konfederasyonumuz koordinasyonunda yürütülmesine karar verilmiştir.”denmektedir.

Anlaşılmayan hususlar ile ilgili olarak odamızla  iletişime geçilmesi önemli görülmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederiz.

Saygılarımızla…

Duyurular


Ziyareti Says
u An Sitede: 3
Bugn : 51
Dn : 36
Bu Ay : 707

2010 © Marangozlar Odası Portalı - Yonca Sistem ile hazırlanmıştır.
201776 Tekil Ziyareti

Kullanc Ad ifre