Ana Sayfa İletişimAna Men
2016-2015 GENELGELER - 2016 Genelge 3

ANKARA

 

MARANGOZLAR

 

ESNAF VE SANATKARLAR

 

ODASI

 

 

2016

3 NOLU GENELGE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tel: 0312.349 47 29-349 14 00 Fax:0312 348 91 67| e-mail:ankaramarangozlar@gmail.com web.ankmar.org.tr

Adres: Siteler Karpuzlu 1 Cad. No.73/17-4 Altındağ 06160 ANKARA

Sayı : 2016/ 95 Ankara : 29 Ağustos 2016

Konu : 6736 sayılı Yapılandırma Kanunu

 

3 NOLU GENELGE

 

Üst kuruluşumuz Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanlığının 24.08.2016 tarih ve 242/1616 -80 sayılı genelgesi ile bildirildiği üzere:

 

“Esnaf ve sanatkarlarımızın kamuya olan borçlarını yeniden yapılandıran 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun 19.08.2016 tarihli ve 29806 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Odamıza Aidat Borcu Olan üyelerimizin Peşin ve Taksitli ödemesi için yazılı olarak 31 Ekim

2016 tarihine kadar Odamıza müracaat etmeniz gerekmektedir.ESBİS programında ödeme planı çıkartılarak (6 Taksit veya Peşin Olarak ) siz üyelerimize verilecektir. Tüm gerekli bilgileri odamızdan alabilirsiniz.

 

Anılan Kanunda, borç yapılandırılmasının yanında geçmiş dönemler için matrah artırımı, yurt dışı ve yurt içi varlıkların milli ekonomiye kazandırılması, işletmelerde stok, kasa ve alacaklar hesaplarının düzeltilmesi konusundaki düzenlemeler de yer almaktadır.

 

 

1.Kamuya olan borçların yeniden yapılandırılmasında esnaf ve sanatkarlarımızın borçlu olduğu kamu kurumları açısından:

- Maliye Bakanlığı,

- Gümrük ve Ticaret Bakanlığı,

- Sosyal Güvenlik Kurumu,

- Belediyeler ile

Alacaklarını 6183 sayılı Kanun kapsamında tahsil eden diğer kamu kurumları kapsama girmektedir.

 

 

2.Alacak türü açısından ise;

- Vergi, resim ve harçlar ile vergi cezaları, gecikme faizleri ve gecikme zamları,

- Gümrük vergileri ile bu vergilerden doğan idari para cezaları, faiz, gecikme faizi ve gecikme zamları,

- Sosyal güvenlik primleri ile bunlara bağlı idari para cezaları, gecikme faizi, gecikme cezası ve gecikme zamları,

- 6552 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılmış olmakla beraber, zamanında ödeme yapılmaması nedeniyle yapılandırılması bozulmuş alacaklar.

- Trafik cezaları, karayolu geçiş ücretleri ve HGS ücretleri ile bunlara bağlı cezalar, gecikme faizleri ve gecikme zamları kapsamda bulunmaktadır.

 

 

3.Süre açısından;

- 30.06.2016 tarihinden (bu tarih dahil) önce verilmesi gereken beyannameler

- 30.06.2016 tarihinden (bu tarih dahil) önce tahakkuk eden vergi, resim, harçlar, SGK primleri, genel sağlık sigortası primleri, sosyal güvenlik destek primleri,

- Vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme cezaları ve gecikme zamları,

- 30.06.2016 tarihinden (bu tarih dahil) önce kesilen trafik cezaları, karayolu geçiş ücretleri ile HGS ücretleri ve bunlardan doğan idari para cezaları yapılandırma kapsamına alınmıştır.

- 2016 yılına ait motorlu taşıtlar vergisinin 2.taksiti ile yine 2016 yılına ait emlak vergisinin 2.taksiti ödeme vadelerinin henüz geçmemiş olması nedeniyle yapılandırma kapsamına alınmamıştır.

 

 

4.Yapılandırma kapsamına giren borç asıllarında bir indirim yapılmamaktadır. Ancak, bu borç asıllarına uygulanan gecikme cezası, gecikme faizi ve gecikme zamları ile vergi cezalarının tamamı silinmektedir.

Bunun yerine, enflasyon (yurtiçi ÜFE) oranında daha düşük bir güncelleme faizi hesaplanacak, yapılandırılan borç toplamı peşin veya iki ayda bir olmak üzere 18 eşit taksitte, toplam 36 aya varan vade ile ödenebilecektir.

 

 

5.Yapılandırılan borcun tamamının, kanunda belirtilen süre ve şartlarda peşin ödenmesi halinde, hesaplanan güncelleme faizinin yarısı silinecektir.

Örneğin, 100 TL. olan borç aslına 60 TL. gecikme zammı tahakkuk ettirilmiş, yapılandırma kapsamında silinen 60 TL. tutarındaki gecikme zammı yerine 40 TL. tutarında güncelleme faizi hesaplanmış olsun, 140 TL. olarak yapılandırılmış olan borç toplamının peşin ödenmesi halinde 40 TL. olan güncelleme faizinin de yarısı silinecek ve toplam borç 120 TL. olarak peşin ödenecektir.

1. Sayfa

 

 

 

6.Bir vergi alacağına bağlı olarak kesilen vergi cezalarının tamamı, bir alacağa bağlı olmaksızın kesilen vergi cezalarının ise yarısı silinecektir.

 

 

 

7.Dava aşamasında olan veya dava açma süresi dolmamış olan vergiler, bunların yargıda hangi aşamada olduğuna bağlı olarak yapılandırmadan yararlandırılacaktır. Bunun için açılmış olan davalarda vazgeçmek, açılmamış davalar içinse dava açmamak şartı aranmaktadır.

 

 

8.İnceleme aşamasında olan dosyalar için yapılandırma kanununa başvuru süresi dolsa dahi, inceleme tamamlanıp ihbarname tebliğ edildikten itibaren 30 gün içinde başvuruda bulunmak şartıyla yapılandırma kanunundan yararlanılabilecektir.

İnceleme sonrası hesaplanacak vergilerin yarısı ile cezaların yüzde 25’inin ödenmesi şartıyla vergi ve cezaların kalan kısmı ile gecikme faizleri silinecek, Verginin yarısı ve cezaların yüzde 25’i için Yi-ÜFE oranında güncelleme faizi hesaplanacak. Bulunan tutar ikişer aylık dönemlerde 6 taksitte ödenebilecek.

 

 

9.Basit usulde vergiye tabi esnaf ve sanatkarların yanlarında çalışmakta olup daha önce vergi karnesi almamış olanlar, 31.10.2016 tarihine kadar ilgili vergi dairesine başvuruda bulunup 2016 yılı vergisini hesaplatmaları şartıyla geçmiş dönemlerin vergi ve cezaları aranmayacak, bu kişilerin işe başlama tarihleri bu Kanuna göre yaptıkları müracaat tarihi olarak kabul edilecektir.

 

 

10.Esnaf ve sanatkarlarımız için getirilen bir başka vergi avantajı da matrah artırımıdır. Esnafımız, 2011 ve 2015 yılları arasında beyan ettikleri gelir vergisi muhtasar ve KDV matrahlarını, yıllar itibariyle yüzde 15-35 oranlarında artırmaları halinde matrah artırımı yapılan yıllarda vergi incelemesi yapılmayacak, diğer vergiler nedeniyle inceleme yapılsa dahi matrahı artırılan vergilerli ilgili olarak sonrada vergi ve/veya vergi cezası kesilemeyecektir.

 

 

11.Yapılandırma kanunu ile getirilen bir başka avantaj da kamuoyunda kasa ve stok affı olarak bilinen uygulamadır. İşletmede fiilen bulunduğu herhangi bir nedenle halde kayıtlarda yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşlar ile muhasebe kayıtlarında yer aldığı halde herhangi bir nedenle fiilen işletmede bulunmayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşlar, kanunda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde en geç 30 Kasım 2016 tarihine kadar muhasebe kayıtlarında düzeltilebilecek. Bu düzenlemenin uygulaması ile ilgili olarak Maliye Bakanlığınca çıkarılacak tebliğ sonrasında ayrı bir genelge ile bilgilendirme yapılacaktır.

Diğer taraftan, yurt içi veya yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları 02.01.2017 tarihine kadar işletme kayıtlarına dahil edilebilecektir. Bu varlıklarla ilgili olarak hiçbir suretle vergi incelemesi ve tarhiyatı, herhangi bir araştırma, inceleme, soruşturma ve kovuşturma yapılmayacaktır.

 

 

12.Yeniden yapılandırılan borçlardan vergi borçlarının ilk taksiti, 30 Kasım 2016, SGK borçlarının ilk taksiti ise 02.01.2017 tarihine kadar ödenebilecektir. Taksit ödemeleri kredi kartı ile yapılabilecektir.

 

 

13.İlk iki taksitin tamamen ödenmesi şartıyla bir takvim yılında ikiden fazla taksit süresinde ödenmezse yapılandırma iptal edilecektir.

 

 

14.Diğer taraftan 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu hükümlerine göre; 30.06.2016 tarihine (bu tarih dahil) kadar; esnaf ve sanatkarların üyesi oldukları odalara olan aidat borçları ile odaların birlik ve üyesi oldukları federasyonlara, birlik ve federasyonların Konfederasyona olan katılma payı borç asıllarının ödenmemiş kısmının birinci taksiti 30 Kasım 2016 tarihine kadar, kalanı aylık dönemler halinde ve azami toplam altı eşit taksitte ödenmesi halinde, bu alacaklara uygulanan gecikme zamlarının tahsilinden vazgeçilmiştir.

 

 

 

2.Sayfa

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu hükümden yararlanılabilmesi için;

-31 Ekim 2016 tarihine kadar alacaklı meslek kuruluşuna başvurulması zorunludur.

 

Ödenmesi gereken tutarların öngörülen süre ve şekilde kısmen veya tamamen ödenmemesi halinde, ödenmemiş alacak asılları ile bunlara ilişkin faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer-i alacaklar ilgili mevzuat hükümlerine göre tahsil edilecektir.

 

 

-Ayrıca borçluların dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları da şarttır. Bu kapsamda tamamı ödenen alacaklara ilişkin yargılama giderleri ile icra masrafları ve vekalet ücretleri karşılıklı olarak talep edilemeyecektir.

 

 

-Bununla beraber 30.06.2016 tarihi itibariyle, üyelerin odalara, odaların birlik ve federasyonlara, birlik ve federasyonların da Konfederasyona kısmen veya tamamen ödemiş olduğu aidat ve katılma payı asıllarına isabet eden ve ödenmemiş olan gecikme zamlarının tahsilinden de vazgeçilmiştir.

 

6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun uygulamaları içerisinde yer alan, teşkilatımız ve üyelerimizle ilgili olarak 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu hükümlerine göre yapılandırmayla alakalı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı – Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğü tarafından ESBİS veri tabanında gerekli alt yapı oluşturulup, kullanıma hazır hale getirilmiştir.

 

Diğer taraftan, MALİYE BAKANLIĞI-GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI-MÜKELLEF HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI’nca, 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Rehberi yayınlanıp, ayrıca internet web sitesine de konulmuş bulunmaktadır.

 

Üyelerimize Önemle Duyrulur

 

ODA AİDATI:

Bilindiği üzere, 5362 sayılı Kanun ile oda aidatların tahsili, Esnaf Bilgi Sistemi (EBSİS ) ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yapılmaktadır. 2016 yılı aidat bedeli 318,00 TL olup, Nisan ve Ekim aylarında olmak üzere iki eşit taksitle ödemek yasal zorunluluktur. Zamanında ödenmeyen oda aidatlarının gecikme zammı ve cezaları da Bakanlık tarafından elektronik ortamda hesaplanmaktadır.

Üyelerimizin herhangi bir yasal takibe uğramamaları için üyelik aidatlarının zamanında ödenmesi gerekliliğini, belge onaylarının (imza Beyanı, Yerli Malı Belgesi, Üye Kayıt Beyannamesi, Meslek Faaliyet Belgesi, İmalat Yeterlilik Belgesi, İhale Durum Belgesi) bedelli olduğunu önemle hatırlatırız.

 

Anlaşılmayan hususlar ile ilgili olarak odamızla iletişime geçilmesi önemli görülmektedir.Ayrıca Web.

Sayfamızı sık sık ziyaret etmenizi önemle duyururuz.

Yaklaşan Kurban Bayramınızı Kutlar Sağlık ve Mutluluklar Dileriz.

Saygılarımızla…

 

ANKARA

MARANGOZLAR ESNAF ve SANATKARLAR

ODASI

 

3.Sayfa

Duyurular


Ziyareti Says
u An Sitede: 2
Bugn : 30
Dn : 36
Bu Ay : 686

2010 © Marangozlar Odası Portalı - Yonca Sistem ile hazırlanmıştır.
201755 Tekil Ziyareti

Kullanc Ad ifre